אודות


אודות
מכון יסוד החסידות נוסד לזכרו של הרה"צ המשפיע רבי פישל וינגרטן זצ"ל.

הרב ירוחם פישל יהושע הלוי וינגרטן (כונה "ר' פישל") (אדר תשט"ז - ו' אלול תשע"ב), מגדולי המשפיעים בירושלים. היה ראש כולל "באר מנחם" (קאלוב) בירושלים, מגדולי מפיצי תורת החסידות בארץ הקודש. מסר שיעורים בספר התניא בישיבות רבות, בישיבת "אוהל שמעון" ערלוי, ישיבת "נזר התורה" ירושלים, ובשמונה שנים האחרונות מסר שיעורים בישיבת "שערי תורה" בספר התניא ובספר "שפת אמת".

רבי פישל, נולד בשנת תשט"ז לאביו רבי יצחק הלוי וינגרטן, מתלמידי הרה"ק הבאר מנחם מקאלוב, שהיה בנו של החסיד המופלא משפירי דירושלים רבי יהודה וינגרטן שהיה בן אחר בן להרה"ק רבי דוד מסטפין זצ"ל - חתנו של המגיד מזלאטשוב זי"ע, וכן צאצא של הרה"ק בעל הצמח ה' לצבי ושל בעל הקדושת לוי מברדיטשוב זי"ע, ונו"נ של שני בניו ובתו של הרבי רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע, ולאמו מרת פריידא זיסל בת להרה"צ רבי ירוחם פישל יהושע ברנשטיין זצ"ל ראב"ד עדת החסידים בירושלים, ונו"נ להרה"ק רבי דוד מלעלוב ולהיהודי הקדוש, וכן להרה"ק רבי אשר מסטאלין ולהרה"ק רבי יצחק מראדוויל חתן הדברי משה (שהיה תלמיד הבעש"ט הק').

השכים מדי יום לעבודת קונו משעות הבוקר המוקדמות, להכין עצמו שעות רבות לפני תפילת ותיקין, וכל שעות יומו היה עסוק בעבודת ה' ובלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות. היה ידוע בעבודתו העצומה, פרישותו המופלגה, וגאונותו הנפלאה, וצדיקי דורו היה מפליאים את עבודתו כחסיד ועובד ה' כל ימיו במסי"נ בכלות הנפש וגעגועים, אשר היה דוגמא חיה לחסיד אמיתי אשר הולך בדרך הבעש"ט הק'.

במאור פניו קירב מאות יהודים ללימוד תורת החסידות באופן מעמיק משולב בד בבד עם עבודת ה' אמיתית, ובענוותנותו המרובה קבע את לימודו ביחיד וברבים עם רבים ששיחרו לקבל מאור תורתו, בלי להבדיל בין גילו ומעמדו של הלומד, כל מי שביקש לעסוק עמו בתורת החסידות לא נענה מעולם בשלילה, וכך קירב בנועם ובנעימות מיוחדת יהודים רבים לתורת החסידות, אשר רבים מהם כבר משפיעים ומלמדים אחרים, בכתב ובעל פה.

למרות שהקים שיעורים רבים בתורת החסידות והפיץ את אורו של הבעש"ט הק' תמיד ברבים וביחיד, לא החזיק טובה לנפשו, והיה עושה עצמו כאין וכאפס. כל מי שידעו והכירו זכה לשאוב ממנו רוח קדושה של לימוד ספרי תלמידי הבעש"ט הק' בעיון והעמקה בכל כוחות השכל הלב והנפש, ורוח קדושה של הפצת תורת החסידות לכל איש אשר בשם ישראל יכונה, בכל אופן שהוא, וככל שהרבה לדבר על ענין זה, כך הרבה יותר לעשות בפועל, להפיץ את תורת החסידות בכל דרך שהיא, ורבים הם מאות תלמידיו שזכו להשתתף בשיעוריו, ורבים מהם זוכים להפיץ את תורת החסידות, באופן שזכה להיות צינור להבאת אור החסידות לאלפי רבבות ישראל, ואף כל ספר זה אינו אלא בזכותו וברוח קדשו שהפיח בנו.

במיוחד נודע ביראתו ועבודתו הקודמת לחכמתו, ושימש דוגמא לחסיד אמיתי העובד את ה' בכל כוחות הנפש, תפילתו נודעה בשערים כסמל לתפילה אמיתית בכל כוחות הנפש, ההכנה לתפילה כדרך חסידים יחד עם התפילה תפסו חלק נכבד מסדר יומו, החל משעות הבוקר המוקדמות שלפני תפילת הותיקין ועד זמן נכבד לאחריה, מלבד ההכנות המרובות שערך לפני תפילות מנחה ומעריב שכללו טבילות במקווה והכנה בכובד ראש חסידי. היה סמל אמיתי לנהר של תשוקה וגעגועים לכל התגלות אלוקית בנפש, לכל התגלות אלוקית בעולם, ולכל הארה אלוקית בכל מקום ומצב.

בשנים האחרונות מסר שיעורים בספר "שפת אמת" לקהל הרחב במערכת השיעורים קול הלשון, באומרו כי את השיעורים הוא מבאר על פי הספרים תניא ולקוטי תורה מאדמו"ר הזקן, בשלושת השנים האחרונות הספיק למסור שלושת אלפי שיעורים בקול הלשון. (לשמיעת השיעורים באידיש לחץ כאן, לשמיעת השיעורים בלשון הקודש לחץ כאן). שיעורי השפת אמת שלו משולבים במערכת "חסידות מפורשת", היוצאים לאור על ידי מכון יסוד החסידות ונשלחים מדי שבוע לאלפי אנשים דרך מערכות דוא"ח, ומרוכזים באתר שיעורי התורה "בינינו". (להורדת כל חוברות חסידות מפורשת - שפת אמת לחץ כאן)

בשיעור הראשון בשפת אמת שנאמר במערכת קול הלשון על ידו בשפת האידיש. אמר בתחילת דבריו: "ונגלה דעתינו שכל מה שאנו אומרים בדברי השפת אמת הכל בדרך אפשר בלבד, ואין לנו שום השגה בדבריו הקדושים, וכן צריך לדעת שכדי להבין את דברי השפת אמת בבהירות צריך לדעת את היסודות שעליהם נסובים דברי השפת אמת, והם הזוהר הקדוש, וספרי החסידות, ובפרט תניא וליקוטי תורה".

מאמרו "אגרת החסידות" החוצב להבות אש בענין חיוב לימוד תורת החסידות לכל אחד ואחד נדפס בתחילת הספר "חסידות מפורשת" בראשית במהדו' ראשונה, וכן בתחילת הספר "על העליונה" שיצא לאור בניו יורק (תשע"ו). מאמרים אלו גם שולבו לרוב נחיצותם וחשיבותם כאן באתרנו.

תפילתינו שנזכה להתדבק בדרכיו הטהורים, ולהמשיך להפיץ את תורת החסידות בכל העולם כולו, עד יבא גואל צדק בקרוב בב"א.
אתר זה נבנה באמצעות