חסידות מפורשת במדבר


חסידות מפורשת במדבר


 

תוכן הענינים:

אור יצחק - פרשת במדבר

הרה"ק רבי יצחק מראדוויל זי"ע

סוד הבנת התוה"ק היא על ידי הנשמה הק' / לימוד התוה"ק באופן של ביטול למקור התוה"ק / ענין התפילין וסודות הנחתה / סוד שלושת סעודות ש"ק

_

עבודת ישראל - פרשת במדבר

הרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ זי"ע

סדר ההשתלשלות שורשו מהתענוג העליון / טעם שהוסיף משה יום אחד מדעתו / טעם שנמשלו ישראל לאישון העין / התגלות הרצון העליון בהשפע

_

אוהב ישראל - פרשת במדבר

הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע

גילוי אלקותו בבחינה שלמעלה מהשגה / הוי"ה אדנ"י על ידי מצוות ומעשים טובים / האור מנשא את ישראל עד שרשם

_

תולדות יצחק - פרשת נשא

הרה"ק רבי יצחק מראדוויל זי"ע

עבודת התפילה – מלשון התחברות  / להתפלל באופן שישאר רשימו דקדושה אחר התפילה

_

עבודת ישראל - פרשת נשא

הרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ זי"ע

המשכת השפע לעולם הוא על ידי הדעת והיראה / הנזיר מתדבק בשפע שלמעלה מהעולמות

_

תולדות יעקב יוסף - פרשת נשא

הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע

השפע להשכינה הק' תלוי בישראל / היחוד הנעשה על ידי עבודת ה' בשמחה

_

מאור עינים - פרשת בהעלותך

הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנאביל זי"ע

החיות שבמידות צריך בירור טוב מרע / תיקון המידות והתענוג שבהם הוא לקשרם למנורה העליונה

__

זכרון זאת - פרשת בהעלותך

הרה"ק רבי יעקב יצחק מלובלין זי"ע

המתקת הדינים בשרשם על ידי עבודה בהתפשטות הגשמיות / על ידי תשובה מקשר ומערב את כל העולמות

__

דברי משה - פרשת בהעלותך

הרה"ק רבי משה מדאלינא זי"ע

פנימיות המ"ב מסעות שנסעו בני ישראל / אופן העליה ממדרגה למדרגה / לכל מדריגה צריך עוד זיכוך הגשמיות / העננים היו בחינת אור מקיף על בני ישראל

__

אמרי נועם - פרשת בהעלותך

הרה"ק רבי מאיר מדזיקוב זי"ע

התפארת היא האמת הכוללת אהבה ויראה / ימינא ושמאלא ובינייהו כלה / קדושת השבת בחינת מידת התפארת / עליית המלכות עד התפארת ............................................ יב

_

אוהב ישראל - פרשת בהעלותך

הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע

התפארת היא האמת הכוללת אהבה ויראה / ימינא ושמאלא ובינייהו כלה/ קדושת השבת היא בחינת מידת התפארת / עליית המלכות עד התפארת

_

מאור עינים - פרשת שלח

הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנאביל זי"ע

א"י מביאה לא"י העליונה שהיא עוה"ב / הדעת היא הבחירה / חטא המרגלים

_

בת עין - פרשת שלח

הרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש זי"ע

לחבר המידות הגשמיות עם המידות דקדושה / בהעלאת המידות הגשמיות מוסיפים כח לעבודת ה'

__

מעין החכמה - פרשת שלח

הרה"ק רבי אשר צבי מאוסטרהא זי"ע

להקדים היראה לפני האהבה / בחינת יראה היא שלא להתענג בפירוד מכח האלקות /

_

דברי חיים - פרשת שלח

הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע

הענוה והיראה סותרות זו לזו / לשלב את הענוה והיראה על ידי אור הדעת / בחינת מרגל בתורה ומצוות / התגלות אלקותו ית' נקרא כסא הכבוד

_

תולדות אהרן - פרשת קרח

הרה"ק רבי אהרן מזיטאמיר זי"ע

לעורר המידות העליונות ע"י האותיות / להמשיך אור העליון לעולמות התחתונים

_

בית אהרן - פרשת קרח

הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע

תכלית בריאת העולם ליחד הכל למעלה / קרח רצה להפריד העליונים מהתחתונים / בני קרח זכו להנצח שהיא שורש הנבואה

_

אוהב ישראל - פרשת חוקת

הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע

תכלית העבודה הוא להדבק באור האמת / עיקר הדביקות הוא על ידי הענוה / על ידי דביקות בשורש ממתיקים כל הדינים / פעולתו של יעקב שקישר את העולמות / רצון הקב"ה שמשה יטה לב ישראל למעלה מהעולמות

_

מגן אברהם - פרשת חוקת

הרה"ק רבי אברהם מטריסק זי"ע

הכתר הנעשה ע"י התורה והמצות / עיקר הדביקות הוא ע"י הענוה

_

היכל הברכה - פרשת חוקת

הרה"ק רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמארנא זי"ע

שריפת הפרה מודה על העלאת הגבורות / מן המורגש יבוא למושכל /  איזו יראה נכונה היא

_

תולדות יעקב יוסף - פרשת חוקת

הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע

סוד קימה שאחר הנפילה / עליית הניצוצות בעולם שנה ונפש

__

לקוטי תורה - פרשת בלק

הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי זי"ע

החילוק בין דיבור למעשה / החילוק בין המלאכים לבני ישראל / בין אהבה שבהתבוננות לאהבה בתענוגים / גילוי הרצון העליון בעשיה בדווקא

_

חסד לאברהם - פרשת בלק

הרה"ק רבי אברהם המלאך זי"ע

שני האופנים של גילוי אלקותו בעולם / משה הפר עצת בלעם לסלק גילוי אלקותו ית'

_

מעיין החכמה - פרשת פנחס

הרה"ק רבי אשר צבי מאוסטרהא זי"ע

ההתקשרות להקב"ה בדרך האמת והממוזג / מידת היסוד היא חותמו של הקב"ה / הנהגת האמת דבקה בשורש העליון / לשנות צירופי האותיות ע"י דביקות בשרשם

_

אור לשמים - פרשת פנחס

הרה"ק רבי מאיר מאפטא זי"ע

מידת היסוד היא המצוה שבא לתקנה / תיקון מידותיו ע"י התשובה

_

מאור ושמש - פרשת מטות

הרה"ק רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין זי"ע

טעם בריאת העולם להטיב לישראל / שם שד"י – שאמר לצמצומים שבעולם די / שורש הטעות במלחמת מדין

_

זאת זכרון - פרשת מטות

הרה"ק רבי יעקב יצחק מלובלין זי"ע

המלחמה הוא שורש הקליפות / תיקונו של משה במלחמת מדין

_

דברות שלמה - פרשת מטות

הרה"ק רבי שלמה מלוצק זי"ע

כל מהותו של האדם כלול בדיבורו / חיות השכינה המחיה את כל הנבראים / מלחמת מדין – להוציא החיות מהסט"א

_

בית אהרן - פרשת מסעי

הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע

פנימיות המ"ב מסעות שנסעו בני ישראל / אופן העליה ממדרגה למדרגה / לכל מדריגה צריך עוד זיכוך הגשמיות /  העננים היו בחינת אור מקיף על בני ישראל

__

דגל מחנה אפרים - פרשת מסעי

הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדילקאב זי"ע

כל העם נקראים ישראל על שם הצדיק / הצדיק נקרא בשם ישראל על שם דביקותו בחכמה

בת עין - פרשת מסעי

הרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש זי"ע

המ"ב מסעות היו להגיע לבחינת יראה ואהבה פנימיים / על ידי משה ואהרן זכו לבחינת אמת

תוכן הענינים:

אור יצחק - פרשת במדבר

הרה"ק רבי יצחק מראדוויל זי"ע

סוד הבנת התוה"ק היא על ידי הנשמה הק' / לימוד התוה"ק באופן של ביטול למקור התוה"ק / ענין התפילין וסודות הנחתה / סוד שלושת סעודות ש"ק

_

עבודת ישראל - פרשת במדבר

הרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ זי"ע

סדר ההשתלשלות שורשו מהתענוג העליון / טעם שהוסיף משה יום אחד מדעתו / טעם שנמשלו ישראל לאישון העין / התגלות הרצון העליון בהשפע

_

אוהב ישראל - פרשת במדבר

הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע

גילוי אלקותו בבחינה שלמעלה מהשגה / הוי"ה אדנ"י על ידי מצוות ומעשים טובים / האור מנשא את ישראל עד שרשם

_

תולדות יצחק - פרשת נשא

הרה"ק רבי יצחק מראדוויל זי"ע

עבודת התפילה – מלשון התחברות  / להתפלל באופן שישאר רשימו דקדושה אחר התפילה

_

עבודת ישראל - פרשת נשא

הרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ זי"ע

המשכת השפע לעולם הוא על ידי הדעת והיראה / הנזיר מתדבק בשפע שלמעלה מהעולמות

_

תולדות יעקב יוסף - פרשת נשא

הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע

השפע להשכינה הק' תלוי בישראל / היחוד הנעשה על ידי עבודת ה' בשמחה

_

מאור עינים - פרשת בהעלותך

הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנאביל זי"ע

החיות שבמידות צריך בירור טוב מרע / תיקון המידות והתענוג שבהם הוא לקשרם למנורה העליונה

__

זכרון זאת - פרשת בהעלותך

הרה"ק רבי יעקב יצחק מלובלין זי"ע

המתקת הדינים בשרשם על ידי עבודה בהתפשטות הגשמיות / על ידי תשובה מקשר ומערב את כל העולמות

__

דברי משה - פרשת בהעלותך

הרה"ק רבי משה מדאלינא זי"ע

פנימיות המ"ב מסעות שנסעו בני ישראל / אופן העליה ממדרגה למדרגה / לכל מדריגה צריך עוד זיכוך הגשמיות / העננים היו בחינת אור מקיף על בני ישראל

__

אמרי נועם - פרשת בהעלותך

הרה"ק רבי מאיר מדזיקוב זי"ע

התפארת היא האמת הכוללת אהבה ויראה / ימינא ושמאלא ובינייהו כלה / קדושת השבת בחינת מידת התפארת / עליית המלכות עד התפארת ............................................ יב

_

אוהב ישראל - פרשת בהעלותך

הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע

התפארת היא האמת הכוללת אהבה ויראה / ימינא ושמאלא ובינייהו כלה/ קדושת השבת היא בחינת מידת התפארת / עליית המלכות עד התפארת

_

מאור עינים - פרשת שלח

הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנאביל זי"ע

א"י מביאה לא"י העליונה שהיא עוה"ב / הדעת היא הבחירה / חטא המרגלים

_

בת עין - פרשת שלח

הרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש זי"ע

לחבר המידות הגשמיות עם המידות דקדושה / בהעלאת המידות הגשמיות מוסיפים כח לעבודת ה'

__

מעין החכמה - פרשת שלח

הרה"ק רבי אשר צבי מאוסטרהא זי"ע

להקדים היראה לפני האהבה / בחינת יראה היא שלא להתענג בפירוד מכח האלקות /

_

דברי חיים - פרשת שלח

הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע

הענוה והיראה סותרות זו לזו / לשלב את הענוה והיראה על ידי אור הדעת / בחינת מרגל בתורה ומצוות / התגלות אלקותו ית' נקרא כסא הכבוד

_

תולדות אהרן - פרשת קרח

הרה"ק רבי אהרן מזיטאמיר זי"ע

לעורר המידות העליונות ע"י האותיות / להמשיך אור העליון לעולמות התחתונים

_

בית אהרן - פרשת קרח

הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע

תכלית בריאת העולם ליחד הכל למעלה / קרח רצה להפריד העליונים מהתחתונים / בני קרח זכו להנצח שהיא שורש הנבואה

_

אוהב ישראל - פרשת חוקת

הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע

תכלית העבודה הוא להדבק באור האמת / עיקר הדביקות הוא על ידי הענוה / על ידי דביקות בשורש ממתיקים כל הדינים / פעולתו של יעקב שקישר את העולמות / רצון הקב"ה שמשה יטה לב ישראל למעלה מהעולמות

_

מגן אברהם - פרשת חוקת

הרה"ק רבי אברהם מטריסק זי"ע

הכתר הנעשה ע"י התורה והמצות / עיקר הדביקות הוא ע"י הענוה

_

היכל הברכה - פרשת חוקת

הרה"ק רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמארנא זי"ע

שריפת הפרה מודה על העלאת הגבורות / מן המורגש יבוא למושכל /  איזו יראה נכונה היא

_

תולדות יעקב יוסף - פרשת חוקת

הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע

סוד קימה שאחר הנפילה / עליית הניצוצות בעולם שנה ונפש

__

לקוטי תורה - פרשת בלק

הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי זי"ע

החילוק בין דיבור למעשה / החילוק בין המלאכים לבני ישראל / בין אהבה שבהתבוננות לאהבה בתענוגים / גילוי הרצון העליון בעשיה בדווקא

_

חסד לאברהם - פרשת בלק

הרה"ק רבי אברהם המלאך זי"ע

שני האופנים של גילוי אלקותו בעולם / משה הפר עצת בלעם לסלק גילוי אלקותו ית'

_

מעיין החכמה - פרשת פנחס

הרה"ק רבי אשר צבי מאוסטרהא זי"ע

ההתקשרות להקב"ה בדרך האמת והממוזג / מידת היסוד היא חותמו של הקב"ה / הנהגת האמת דבקה בשורש העליון / לשנות צירופי האותיות ע"י דביקות בשרשם

_

אור לשמים - פרשת פנחס

הרה"ק רבי מאיר מאפטא זי"ע

מידת היסוד היא המצוה שבא לתקנה / תיקון מידותיו ע"י התשובה

_

מאור ושמש - פרשת מטות

הרה"ק רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין זי"ע

טעם בריאת העולם להטיב לישראל / שם שד"י – שאמר לצמצומים שבעולם די / שורש הטעות במלחמת מדין

_

זאת זכרון - פרשת מטות

הרה"ק רבי יעקב יצחק מלובלין זי"ע

המלחמה הוא שורש הקליפות / תיקונו של משה במלחמת מדין

_

דברות שלמה - פרשת מטות

הרה"ק רבי שלמה מלוצק זי"ע

כל מהותו של האדם כלול בדיבורו / חיות השכינה המחיה את כל הנבראים / מלחמת מדין – להוציא החיות מהסט"א

_

בית אהרן - פרשת מסעי

הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע

פנימיות המ"ב מסעות שנסעו בני ישראל / אופן העליה ממדרגה למדרגה / לכל מדריגה צריך עוד זיכוך הגשמיות /  העננים היו בחינת אור מקיף על בני ישראל

__

דגל מחנה אפרים - פרשת מסעי

הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדילקאב זי"ע

כל העם נקראים ישראל על שם הצדיק / הצדיק נקרא בשם ישראל על שם דביקותו בחכמה

בת עין - פרשת מסעי

הרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש זי"ע

המ"ב מסעות היו להגיע לבחינת יראה ואהבה פנימיים / על ידי משה ואהרן זכו לבחינת אמת

אתר זה נבנה באמצעות