חסידות מפורשת בראשית


חסידות מפורשת בראשית

דגל מחנה אפרים - פרשת בראשית

הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסאדליקוב זי"ע

הדבקות בחכמה מבטלת התאוה / הדבוק בחכמה נעשים כל איבריו חכמה

באר מים חיים - פרשת בראשית

הרה"ק רבי חיים מטשערנאוויץ זי"ע

באות אל"ף נרמז אחדותו ית"ש / אחדותו ית"ש היא אמת שלא שייך בה שינוי

מעיין החכמה - פרשת בראשית

הרה"ק רבי אשר צבי מאוסטרהא זי"ע

אכילה ושתיה בקדושה / שלשה דרגות בעבודת האכילה / ליחד התענוג הגשמי עם התענוג הרוחני / גם בשבת צריך לאכול בדביקות  / שבת היא התגלות התענוג העליון / שבת היא יחוד קוב"ה ושכינתיה

דברי שמואל - פרשת נח

הרה"ק רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג זי"ע

עבודת ה' מכח שכל השגת גדלות הבורא ית"ש / מכח השכל מאירים מידותיו ודיבורו

קדושת לוי - פרשת נח

הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע

א' – להמשיך אלקותו ית' ע"י האותיות / שני בחינות בעבודת התפילה  / דרך הדביקות באותיות התפילה

בית אהרן - פרשת נח

הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע

העלאת הניצוצות על ידי תורה ותשובה / לעתיד לבוא תתעלה כל הבריאה לשרשה / תיקון הניצוצות הקדושות

פרי הארץ- פרשת לך לך

הרה"ק רבי מנחם מענדל מויטעבסק זי"ע

עיקר הדבקות היא באמונה פשוטה  / האמונה האמיתית היא לאחר ההשגות  / השפעתו ית' היא בדרך רצון פשוט  / טעם מצות ביכורים  / טעם מצות מילה  / דבקותו של אברהם בא"ס ע"י האמונה

עבודת ישראל - פרשת לך לך

הרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ זי"ע

אהבת אברהם היה בהשתוקקות וכלות הנפש / אהבת הגבורות היא בהתגלות

מדבר קדש - פרשת לך לך

הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע

כוונתו הטובה של שם בברכת אברהם  / הטעם ששם לא הזכיר את שם הוי"ה בברכתו

באר מים חיים - פרשת וירא

הרה"ק רבי חיים מטשערנאוויץ זי"ע

כל השפע שבעולם נשפע ע"י המילה / גודל חביבות מצות מילה  / ע"י המילה נעשים ישראל עטרה להקב"ה

דברת שלמה - פרשת וירא

הרה"ק רבי שלמה מלוצק זי"ע

השכינה הק' מתלבשת באותיות התפילה / אותיות התורה מתלבשים בכל הנבראים  / על ידי הנבראים יכול להשיג גדלות הבורא ית"ש / על ידי ידיעתו במיעוט השגתו יכול להשיג הרבה

תולדות אהרן - פרשת וירא

הרה"ק רבי אהרן מזיטאמיר זי"ע

אופני ירידת השפע  / הצדיק ממשיך את השפע לעולם / עבודת ה' במס"נ ממשיכה חסד בלי גבול / הצדיק שלמעלה מהטבע אינו צריך לנס / רצון הקב"ה שיהיה יצחק ממותק בחסד

תולדות יעקב יוסף - פרשת חיי שרה

הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע

עיקר המצוות היא האמונה בשלימות  / חשיבות קיום המצוות מתוך תענוג

עבודת ישראל - פרשת חיי שרה

הרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ זי"ע

דרך התשובה – מרירות ושפלות / תכלית התשובה מכאן ולהבא  / ע"י התשובה נתחדש רצון לעבוד את ה'  יד

זאת זכרון - פרשת חיי שרה

הרה"ק רבי יעקב יצחק מלובלין זי"ע

שכרו של העובד באמת – מקבל שפע חכמה ובינה / סדר העבודה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו / שכרו של הדבק במידת אמת ברוחניות ובגשמיות / העולם מתנהג על פי הצדיק שממשיך שפע לעולם

פרי הארץ - פרשת תולדות

הרה"ק רבי מנחם מענדל מויטעבסק זי"ע

המצוות עשה והל"ת הם כנגד האור והצמצום / התגלות שרשי המצוות לצדיקים גמורים  / סדר העבודה בדרך סור מרע ועשה

קדושת לוי - פרשת תולדות

הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע

הצמצום השייך דווקא למידת החסד  / מידת יצחק הממוצעת בין חסד וגבורה

זרע קודש - פרשת תולדות

הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ זי"ע

הברכה היא המשכת השפע אל הענפים  / המצוה היא לבוש להמשכת אלקות בעולם  / ע"י המצוות ממשיך ברכה לעולם  / שורש ריבוי בני ישראל

בת עין - פרשת ויצא

הרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש זי"ע

החילוק בין יראה עלאה ויראה תתאה / אי אפשר להגיע ליראה עילאה בלי יראה תתאה / יראה עילאה נקראת עלמא דחירות  / הדרך להגיע ליראה עלאה ע"י התבוננות

דברי חיים - פרשת ויצא

הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע

הצמצום ותכליתו  / הצמצום הראשון  / להאיר חושך העולם באור התורה / לחבר העולם למאמר הראשון / חיות כל העולמות ע"י ישראל

דגל מחנה אפרים - פרשת וישלח

הרה"ק משה חיים אפרים מסאדליקוב זי"ע

השלימות במידת התפארת / לקשר הגשמיות לשורש על ידי מידת התפארת / להמשיך השכל לעולם העשיה / גילוי אלקותו בעולם העשיה

פנים יפות - פרשת וישלח

הרה"ק רבי פנחס הורוויץ בעל ההפלאה זי"ע

שרש יעקב היה מאחורי החכמה – הזכירה באה מהחכמה והשכחה מנפילת האחוריים

דברי חיים - פרשת וישלח

הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע

העלאת הניצוצות  / קנאת המלאכים ביעקב  / יעקב אבינו העלה את כח היצר לקדושה

ישמח ישראל - פרשת וישלח

הרה"ק רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר זי"ע

ההכנה לשבת היא השפלות  / הנקודה הפנימית אין בה שום פגם / התשובה שמכח קדושת השבת / התשובה שמכח השבת  / התפארת הוא קו הממוצע המגביל את הרע / לדעת שקדושת השבת היא רק מחסד ה'

פרי הארץ - פרשת וישב

הרה"ק רבי מנחם מענדל מויטעבסק זי"ע

תפארתו ית"ש דווקא בכבוד מלכותו בריבוי המצבים / הבריאה היא לבושי כבוד לאורו ית"ש

אור לשמים – פרשת וישב

הרה"ק רבי מאיר מאפטא זי"ע

פרק א' – להתחדש מדי יום ביומו בביטול הישות / הצדיק ממשיך את השפע על מי שחפץ וראוי לכך................... ט

אוהב ישראל - פרשת וישב

בשם הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע

כח יוסף להוציא מהכח אל הפועל / התקשרות השבטים במחשבתם למידת היסוד

ליקוטי תורה - פרשת וישב

הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע

עיקר שלימות בירור טוב מרע הוא על ידי החכמה / התורה שבכתב ושבעל פה כנגד החכמה והבינה

בן פורת יוסף - פרשת מקץ

הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע

בירור הניצוצות חשוב כפדיון שבוים / העלאת הניצוצות על ידי הדעת  / בשכר העלאת הניצוצין זוכה בדין בר"ה

עבודת ישראל - פרשת מקץ

הרה"ק רבי ישראל מקאזניץ זי"ע

כח המשפיע הנשלם יחד עם המקבל / כח ההתקשרות של המקבל

זרע קודש - פרשת מקץ

הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ זי"ע

היסוד ממשיך את האור הגנוז / היסוד ממשיך שפע ע"י צמצום / היסוד ממשיך שפע להשכינה הק'

דברי חיים - פרשת מקץ

הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע

????

 

תולדות יעקב יוסף - פרשת ויגש

הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע

תפלת החכם היא קרבת המלך / יחוד הדיבור עם המחשבה / היסוד עולה עד הדעת  / להתפלל עבור כבוד השכינה

דברת שלמה - פרשת ויגש

הרה"ק רבי שלמה מלוצק זי"ע

חיותו של אדם נמשכת תמיד ממקור החיים / בכח הדביקות האמיתית להחיות מתים

אור לשמים - פרשת ויגש

הרה"ק רבי מאיר מאפטא זי"ע

xxxxxxx xxxxx xxxxxx / xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

דברי חיים - פרשת ויגש

הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע

תכלית הגלות היה לצורך הגאולה / כוח המלכות של יהודה עלה והשפיע לכח היסוד של יוסף

עבודת ישראל - פרשת ויחי

הרה"ק רבי ישראל מקאז'ניץ זי"ע

החילוק בין אור ישר לאור חוזר / תכלית העולם והבריאה הוא אור ישר

היכל הברכה - פרשת ויחי

הרה"ק רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמארנא זי"ע

סוד שלשת סעודות שבת / בזכות שבת נמשך בני חיי ומזוני

דברי חיים - פרשת ויחי

הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע

יעקב אבינו תיקן את חטא אדם הראשון  / הגבורות בשרשם הם חסד ואהבה  / שלימות התיקון על ידי יוסף

אתר זה נבנה באמצעות