חסידות מפורשת דברים


חסידות מפורשת דברים

מאור עינים  פרשת דברים

הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנאביל זי"ע

עיקר עבודת האדם – בדעת שהוא שמחה ותענוג / הדעת הוא האמונה שהשכינה מדברת מתוך פיו / המשכת הדעת לכח הדבור מכח קדושת שבת / משה רבינו מייחד את הדיבור בעולם התענוג על ידי התורה

עבודת ישראל - פרשת דברים

הרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ זי"ע

אי אפשר להשיג עצמות אורו ית"ש / עבודתינו להעלות ניצוצות הקדושה

אמרי נועם - פרשת דברים

הרה"ק רבי מאיר מדז'יקוב זי"ע

שורש גלות וגאולת מצרים בתיקון ברית הלשון / פגם בין המצרים בברית הלשון / כוחו של משה לאחד את כל ישראל על ידי אור השרש/ השופר מאיר את הארת האמת לכל המידות

תולדות יעקב יוסף - פרשת ואתחנן

הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע

בחירת הקב"ה בישראל הוא עדות על יחודם עמהם / כל יחוד הוא על ידי אמצעי המחבר / על ידי שבת מתייחדים הקב"ה וישראל / על ידי קו האמצעי מתייחדים השבת וישראל / הקב"ה מתייחד בשבת על ידי ישראל / סדר היחוד בסוד נפש רוח ונשמה

דגל מחנה אפרים - פרשת ואתחנן

הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסאדילקוב זי"ע

המלך הוא הלב של כל ישראל / הצדיק משפיע לב נשבר לכל ישראל

קדושת לוי - פרשת ואתחנן

הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע

אנו מתדבקים בהקב"ה על ידי מידותיו / יחוד השם הויה עם השם אלקינו

אוהב ישראל - פרשת ואתחנן

הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע

העלאת הניצוצות על ידי גילוי התענוג שבתורה ובמצוות / תיקון מידת ההוד על ידי  הוד כבודו ית"ש בהעלאת הניצוצות / הניצוצות שהם חלקי התורה  פורחים מעלה ונעשים  כתרים / רצון משה רבינו להמשיך הנהגת רחמים בלי גבול / תענוג הבורא הוא בבירור הטוב מתוך הרע בדווקא

אור חכמים – פרשת עקב

הרה"ק רבי צבי אריה מאליק זי"ע

עיבור יניקה מוחין / עיבור שני ומוחין דגדלות

עבודת ישראל - פרשת עקב

הרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ זי"ע

הקב"ה דורש את הממליכים אותו בביטול אמיתי / בקשת ישראל לעורר רחמים בלי גבול / אהבת ישראל חקוקה תמיד בלבו ית"ש

מאור ושמש - פרשת עקב

הרה"ק רבי קלמן קלונימוס מקראקא זי"ע

ע"י תפילה בדביקות נעשים היחודים מאליהם / המתקת הדינים בשלימות 

פנים יפות - פרשת ראה

הרה"ק רבי פנחס בעל ההפלאה זי"ע

להקדים אתערותא דלתתא / התחזקות האמונה בזמני הגלות / האהבה המסותרת בזמן הגלות

זרע קודש - פרשת ראה

הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ זי"ע

לשתף בכל פעולותיו מלכות שמים / בנין השכינה על ידי תשובה ואמונה

דברי שמואל – פרשת ראה

הרה"ק רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג זי"ע

צורת התפילה המקרבתנו אליו ית"ש / הבכיה הקודמת לתפילה בהתעוררות רחמים רבים / בנין הבית בתיבות ברוך אתה / מעלת ראש חודש מלשון התחדשות

קדושת לוי - פרשת שופטים

הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע

התכללות המידות במוחין / כל הספירות נכללות ביראת ה'

זכרון זאת - פרשת שופטים

הרה"ק רבי יעקב יצחק מלובלין זי"ע

החכמה ובינה הן שורשי הדינין / המתקת הדינים בשרשם בדווקא 

מאור ושמש - פרשת  שופטים

הרה"ק רבי קלמן קלונימוס מקראקא זי"ע

העלאת ניצוצי הקדושה משבעת המידות / עבודת הצדיקים לתקן את הארת החכמה בינה דעת

אור לשמים – פרשת שופטים

הרה"ק רבי מאיר מאפטא זי"ע

עיקר עבודתינו להמשיך אלקותו לעוה"ז / בחינת עיגולים ויושר / הצדיק ממשיך השפע לעוה"ז בבחינת יושר 

דברי בינה - פרשת שופטים

הרה"ק רבי יצחק יעקב מביאלא זי"ע

גילוי י"ג מדות של רחמים בימים אלו / הקב"ה מברר את הנקודה הפנימית שבלב ישראל / בימים אלו נותנים כח לכל אחד להתעלות

דברת שלמה - פרשת כי תצא

הרה"ק רבי שלמה מלוצק זי"ע

הכתפיים הם כוחות הזכרון / כח הזכרון מחליש את כח הקרירות של עמלק

מאור ושמש - פרשת  כי תצא

הרה"ק רבי קלמן קלונימוס מקראקא זי"ע

העלאת ניצוצות הקדושה משבעת המידות / עבודת הצדיקים לתקן את הארת החכמה בינה דעת

בית אהרן - פרשת כי תצא

הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע

תכלית העבודה לקשר כל המצוות לתענוג העליון / שכרה של המצוה היא  החיות של המצוה

מגיד דבריו ליעקב - פרשת כי תבוא

הרה"ק רבי דוב בער ממעזריטש זי"ע

להעלות הניצוצות שבדברי גשמיות לשורשם / שלימות התורה ותפילה בכוונתו מחשבתו ודיבורו

אור לשמים - פרשת כי תבוא

הרה"ק רבי מאיר מאפטא זי"ע

עבודתינו בראש השנה להמשיך חסדים לעולם / לבא בשמחה לר"ה

בת עין - פרשת כי תבוא

הרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש זי"ע

ההסתפקות וההשתוקקות הרמוזים במזוזה / חיבור הרוחניות והגשמיות על ידי ההסתפקות וההשתוקקות / בחינת ארץ ישראל הוא ההשתוקקות לה'

מגיד דבריו ליעקב - פרשת נצבים

הרה"ק רבי דוב בער ממעזריטש זי"ע

חיותו של כל נברא היא דבר ה' / על ידי הפנימיות הנבראים יכול לידבק בבורא

ליקוטי תורה - פרשת נצבים

הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע

להפוך מר למתוק על ידי התבוננות / שלימות הטוב לדעת שהכל נכלל בשורשו ברצון השי"ת / אי אפשר להעלות הרע לטוב אלא כשהוא מה ואין בעיניו / שכל משכיל והשכלה

בית אהרן - פרשת נצבים

הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע

אמת מלמעלה למטה ומלמטה למעלה / תשרי מלשון ראיית האמת – באתערותא דלתא

תולדות אדם - פרשת נצבים

הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובא זי"ע

כח התשובה לחדש את העולם מאין ליש / כוונת התקיעות – לחזור למדריגת הקדומה / לכוין בתפלתו למען כבוד השכינה

דברת שלמה - פרשת וילך

הרה"ק רבי שלמה מלוצק זי"ע

הליכתו של משה רבינו לעולם הבא עם כל חלקי נשמתו / עיקר לשון הליכה הוא באהבת הבורא המקשר הכל

בת עין - פרשת וילך

הרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש זי"ע

החילוק בין מצוות מעשיות ללימוד התוה"ק / מעלת התורה כשהיא לשמה בדווקא

אור האמת - פרשת האזינו

הרה"ק רבי דוב בער ממעזריטש זי"ע

כל מציאות העולמות הוא המשכת אור החכמה / המשכת אור החיים והחכמה על ידי התורה / שורש קדושת המצוות הוא הכוונה שבהם הממשיכה את החכמה לעולם / גודל חשיבות וכוונת עבודת ה' בתורה ותפילה / המצוות נמשלות כחבל שכשאוחזים בסופו נמשך ראשו אחריו

מעיין החכמה - פרשת האזינו

הרה"ק רבי אשר צבי מאוסטרהא זי"ע

ארבעת הדרגות שבעשיית המצות / תיבות מחשבה ומעשה מכוונות / להתדבק באור הגנוז שבתורה

חסד לאברהם - פרשת האזינו

הרה"ק רבי אברהם המלאך זי"ע

תפילה בלחש היא היוצאת מתוך קירות הלב / עבודת ימים הנוראים להמתיק הדינים על ידי העלאת הדיבור

תולדות אהרן - פרשת האזינו

הרה"ק רבי אהרן מזיטאמיר זי"ע

על ידי היראה זוכה לאהבת הבורא / עיקר התפילה תלויה בהכנה קודם התפילה / המשכת קדושת הבורא לעולם בסוד יחוד ברכה קדושה  / העושה תענוג לבורא נעשה כסא / קדושת הסוכה נמשכת על ידי הד' מינים

דגל מחנה אפרים - פרשת וזאת הברכה

הרה"ק משה חיים אפרים מסאדילקוב זי"ע

קיום העולמות על ידי ישראל / המידות העליונות נעשו על ידי נשמות ישראל

היכל הברכה - פרשת וזאת הברכה

הרה"ק רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמארנא זי"ע

כל העולמות כלולין בנפש האדם / מרידת הסט"א שלא רצה ליתן חלקו באדם / משה רבינו תיקן חטא אדם הראשון

אתר זה נבנה באמצעות