אין די בנסיעה לרביהאם אפשר לצאת ידי חובת תורת החסידות בנסיעה לאדמו"ר?

ומה שכתבת שאלו שיש להם אדמו"ר נוסעים לרבם ובזה יוצאים יד"ח, ואלו שנמצאים רחוק מרבם מסתפקים בשיח קודש וכו', ולימוד אור החיים הק' בליל שישי, ע"כ קיצור תוכן דבריך.

ואני כולי תמיהה על דבריך (א) אם העיקר הוא גפ"ת למה תבלה בנסיעות ובהשתתפות בשולחנות אצל האדמו"ר, הלא זה לוקח הרבה שעות שבהם היית יכול ללמוד הרבה גפ"ת, אלא מאי תתרץ שע"י יראת שמים שתקבל אצל האדמו"ר יתלהב בך חשק התורה, וגם תזכה עי"ז להבין את דברי התורה הזאת, א"כ הלא דבריי כדבריך.

ואם תאמר שמספיק ללכת לרבי ולא צריך ללמוד ספרי חסידות, וכי הר"א מטשערנאביל זי"ע שהזכרנו לעיל לא ידע ולא יכול היה ליעצו לנסוע לצדיקי דורו שהיו קדושי עליון כידוע, ואם תענה שרבך מרבה בדברי חסידות בשולחנותיו הטהורים, ואינך צריך יותר, אז מצד אחד אשמח מאוד שזכית להתקרב לצדיק שמגלה דרך החסידות ומפיצה, אבל אם לא תרמה את עצמך, תבין בעצמך שכדי להבין את דברי רבך שהיא תמצית ממה שלמד וקיבל מרבותיו הק', תצטרך הרבה לעמול בעצמך בספרי חסידות עד שתבין את דברי רבך המתוקים מדבש ונופת צופים, ותראה כמה מונח בכל מילה ומילה מדברותיו הטהורים.

אי אפשר להיות מקושר לצדיק מבלי לימוד ספרי חסידות

ואם תענה לי שאע"פ שרבך אינו מרבה לדבר דברי חסידות מ"מ עצם ההתקשרות לצדיק מאירה את נשמת האדם ומרוממתו, הלא תדע שדבריך אמתים הם בתנאי שתהיה באמת מקושר לצדיק, וכדי לדעת זאת מוכרח אתה ללמוד ספרי חסידות, ותדע מה זה צדיק ואיך מתקשרין אליו ואז כמובן תוכל להיות מחובר לטהור כטהור, ואז לא תתן מוט ל-צדיק למי שמחובר לצדיק כדברי הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע.

אולם אל תדמה את עצמך לחסידים הראשונים קדושי עליון שזכו בראיה הראשונה שזכו לראות פני הקודש, לקבל את כל השפע הנשפע מאור פני מלך חיים, כי כל כולם וכל מציאותם היתה דביקות בה' וזכו להשיב נשמתם לשורשה, וכל כולם היו מוכן ומזומן להתדבק בראשם ראש בנ"י, ומה שהיה חסר היה רק ההתקשרות בפועל ולכן בראיה בעלמא קני.

אבל כדי לזכות שגם אנו נהיה כלים לכל הפחות לפי ערכינו לקבל אור הצדיק, צריכים הרבה לעמול באהבת ויראת ה' המוחדרת באמונה הטהורה, כפי שהוא מבוארת ומוסברת בספרי רבוה"ק מאורי החסידות אשר באורם לנו אור, ואז תראה בכל תנועה מרבך איך שהיא מלמדת אותך לאהבה את ה' וליראה אותו כל הימים, וגם את ערך השירה הקדושה להבוחר בשירי זמרה תבין אז, כי אם לא כן תוכל להתפעל רק מחיצוניות השירה ומיפירושה ולא לקחת פנימיותה אשר ע"י תוכל להגיע לכלות הנפש להקב"ה כמבואר בספרים הק'.


אתר זה נבנה באמצעות