הקדמת "אגרת החסידות"


הקדמת המחבר - הגה"צ רבי פישל וינגרטן זצ"ל

הנה הקונטרס הזה חברתי לכל אשר בשם חסיד רק יכונה, ואפי' רק בשם של חסידות פלונית וכדו' כי הכל משורש אחד וממעין אחד נובע.

והנה דבר אחד פשוט בפשיטות אשר אין פשיטות כמוהו, אשר בין כל החסידים אשר בכל הדורות, מרבינו הבעש"ט הק' זי"ע ואילך ועאכו"כ בין האדמורי"ם הקדושים והטהורים, לא הי' ח"ו שום מחלוקת בעצם אחיזתם בשורש החסידות דהיינו באמונה בבעש"ט ובתורתו הק' ובנצחיותה ובשיכותה לכל אחד ואחד מבנ"י מגדול שבגדולים עד קטן שבקטנים, וכן בנחיצות לימודה, וההליכה בדרכי' ומנהגי' וכן בהפצתה חוצה (ועיין עוד באריכות בפנים הקונטרס) וכל ההבדל היה רק בפרטים ובפירושים, זה פירש דברי קדשו של הבעש"ט זי"ע באופן זה וזה באופן זה כדרכה של תורה, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה פירש לפי שורש נשמתו ונשמת המקושרים אליו, אבל ח"ו לומר שהיו כאלו שקראו לעצמם חסידים ועל אחת כמה וכמה אדמורי"ם, שלא היו מקושרים ודבקים ומאמינים בתורת הבעש"ט ובנצחיותה, ח"ו חלילה וחלילה לומר כן.

ולכן כל הפתגמים והווערטלאך שמפיצים אינשי דלא מעלי כדי לעשות את הרושם על צדיקי עולם, תלמידי הבעש"ט הק' ותלמידי תלמידיהם, כאילו היו ביניהם כאלו שלא האמינו או שלא הלכו בדרכיו של קוה"ק הבעש"ט זי"ע, כל אלו הם שקר וכזב, אלא תורת הבעש"ט זי"ע היא נצחית וקרובה עד מאוד לכל יהודי, ורק צריכים כל אחד ואחד ל"הרחיב פיך", ואז "אמלאהו" בתורת אמת של הבעש"ט ואז נזכה לביאת משיח צדקינו בב"א.

(עד כאן לשון הההקדמה, והנה נוסח השאלה שכתב הרב המחבר בעצמו בדרך שאלה ותשובה אשר שאלוהו רבים בכל מיני אופנים והעלהו על הכתב למען תהיה השאלה ברורה כל צרכה).

שאלה

לכבוד ידידי וכו' הרב שליט"א

  • היות ושמעתי שכבודו עוסק בחסידות ומשדל בחורים ג"כ שיעסקו בחסידות, ושעי"ז יקרבו את ביאת המשיח וזה התכלית של כל הבריאה וכו', והיות שאני בחור חסידי שלומד בישיבה חסידית ובא מבית חסידי, ואף על פי כן מעולם לא שמעתי ולא התחנכתי בהלך המחשבה הזאת, אלא אדרבא מימות ילדותי שמעתי רק ש"חסידות זה גמ' רש"י תוס', ועוד דף גמרא ועוד דף קצות ורבי חיים וכו' וכו', ורק כל אלו הם התכלית של האדם בעוה"ז, ולא מה שקורין חסידישע שטיקלאך וכדו'.
  • ולכן בכל הישיבות החסידיות ולכה"פ ברובן ככולן, כמעט לא לומדים ספרי חסידות, ומתעסקים בעיקר בגפ"ת בעיון, והשייכות שלנו לחסידות היא, באלו שיש להם אדמו"ר, ורבם נמצא בקירוב מקום, אז הולכים לשולחנות של האדמו"ר שליט"א בליל שב"ק וסעודה שלישית.
  • וכשהאדמו"ר נמצא מחוץ לעיר, או בחורים חסידיים שגרים או לומדים רחוק ממקום התגוררותו של הרבי, מתבטאת החסידות שלהם, שבליל שישי לומדים אור החיים הקדוש ובליל שב"ק ושל"ס מתכנסים ביחד ושרים שירי שב"ק ברגשי קודש, ומפעם לפעם שומעים דברי התעוררות מפי המשגיח או המשפיע ובזה יוצאים יד"ח החסידות, אבל עיקר הזמן וגם עיקר בחשיבות ובקדימה, הוא להיות למדן גדול בגפ"ת, וללמוד דפי גמרא ככל שיותר וזהו העיקר שהכל תלוי בו.
  • אבל מה שכבודו אומר ומעורר ללמוד ספרי חסידות ולעסוק בחסידות, זה לא שמענו ולא ראינו, אלא אדרבא כשהמשגיחים רואים בחור שעוסק יותר מדאי בספרי חסידות, הם מתייחסים אליו כאל בחור המתעצל מלימוד התורה, ואומרים אליו נרפה אתה נרפה לכן אתה אומר נלכה ונעבוד את ה' ונתעסק בחסידות, האם אינך יודע שאצלנו עיקר החסידות הוא ההתעסקות בגפ"ת, וכל החסידישע שטיקלאך הכל וכו'.
  • ובכלל מרבים הם לצטט מפי צדיקים וקדושים זי"ע שלבחור אסור להתעסק בחסידות רק בגפ"ת, ואם אצטט את כל הפתגמים בענין זה אוכל לחבר ע"ז ספר שלם, על כן אצטט לך רק מיעוט דמיעוטא מהם, למשל בשם הרה"ק מצאנז זי"ע מצטטים שאמר שאסור לבחור לעסוק בחסידות, ועד כדי כך שבצאנז נוהגים הבחורים להניח תפילין גם בחוה"מ, כי זה מנהג חסידות ובחורים אין להם שייכות לחסידות, ובכלל מצטטים בשם הדברי חיים זי"ע שהיום לא שייך חסידות ועיקר הוא גפ"ת.
  • וכן בשם הרבי מקוצק זי"ע מצטטים שאמר שמה שחידש הבעש"ט זי"ע את דרך החסידות, הוא לא בגלל שחסידות יותר גבוה מדרך התורה שהיה נוהג קודם לכן, רק מאחר שנתהוה פגם מחמת הלומדים שהרבו לפלפל בפלפול של הבל, לכן חידש דרך החסידות אבל באמת דרך התורה הוא יותר גבוה.
  • ובשם אחד האדמורי"ם זי"ע מצטטים שפעם ראה בחורים חוזרים על פתגמי תורת החסידות, קרא להם ואמר להם, האם אין אתם יודעים שאביי ורבא היו רבי'ס גדולים לפני החסידות, וכן מצטטים בשם הרבה צדיקים שהספר מוסר הכי טוב הוא דף גמרא, ובפרט לפני התפילה זה מזכך ומטהר וכו', ולכן מי שרוצה להתקרב אל השי"ת, הדרך היחידה היא גמ' רש"י תוס'.
  • ואף פעם לא שמעתי שצריך ללמוד ספרי חסידות, וכל זה הוא כל כך פשוט אצלינו כל הימים, עד אשר אני מתפלא מאוד איך מלאו ליבו לשנות את הפשוט מדור דור.

 ממני המחכה לתשובתך


אתר זה נבנה באמצעות