החיוב לקבוע עיתים קבועים ללימוד תורת החסידות 
 

לכבוד ידידי הבחור החשוב מבקש ה'................ שליט"א,

גלילות ידך הגיעני ומאוד שמחתי על עצם ההתענינות שלך בנושא זה, אם כי הסתכלותך בנושא לא בדיוק ישר בעיני, אבל עצם הדבר שאתה מתעניין ושקיל וטרי בנושא, כבר מראה שאינך אומר "שלום עלי נפשי", שזה הדבר הגרוע ביותר, ובעזרת ה' תזכה לראות את האמת לאמיתו ולהתדבק במי שהוא אמת וחותמו אמת, וה' אלוקים אמת ינחנו בדרך אמת ע"י תורתו הקדושה, תורת אמת.

וכעת נשתדל בעז"ה לענות על שאלתך במכתבך, אחת לאחת, ובזה יצאת בראשונה ששמעת שאני משתדל לעסוק בעצמי בחסידות וגם לשדל אחרים ובפרט בחורים שיעסקו בחסידות ושעי"ז יקרבו את ביאת המשיח, ע"כ לשונך בערך.

הנה אני מודה ב"אשמה" הזאת וגם מודה להקב"ה ונותן שיר ושבח לשמו הגדול והקדוש על שזיכנו לעסוק בתוה"ק בכלל, ובפרט בפנימיות התורה ובפרטי פרטיות בתורת החסידות, שנתגלה ע"י אור שבעת הימים רבינו הבעש"ט הק' זיע"א, ובפרט כפי אשר תורתו הקדושה נתפשטה ונתבארה ע"י תלמידיו ותלמידי תלמידיו הקדושים, כולם אהובים וכו' בספריהם הקדושים והיקרים מפז ומפנינים כל אחד כפי לשון קודשו, הצד השווה שבהן שכולם ממעין אחד שתו, הוא המעין הנובע מים חיים זכים וקדושים רבינו הבעש"ט כפי אשר קיבל מרבו אחיה השילוני זי"ע כמובא בספה"ק תולדות יעקב יוסף בפרשת בלק.

הבעש"ט למד תורה מפי הקב"ה בעצמו

ועוד יותר כפי אשר מובא בסוף הספה"ק דגל מחנה אפרים ששמע מפי קדשו זקינו רבינו הבעש"ט זי"ע "דא שווער איך אייך (=נשבע אני לכם), שיש איש בעולם ששומע תורה מפי קוב"ה ושכינתיה לא מפי מלאך ולא מפי וכו' ואינו מאמין בעצמו" וכו' עיי"ש.

ביאת המשיח תלויה בלימוד תורת החסידות

וע"י הפצת מעיינות הבעש"ט זי"ע חוצה יבוא מר דא מלכא משיחא, ודבר זה מפורש במכתבו הקדוש של קודש הקדשים רבינו הבעש"ט זי"ע שרבינו התולדות הדפיסו בעצמו בספרו הקדוש בן פורת יוסף וזל"ק בתוה"ד "ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר והשיב לי בזאת תדע בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם, ויפוצו מעינותיך חוצה מה שלימדתי אותך" וכו' עיי"ש.

ולא העתקתי כעת יותר, כי בספה"ק דגל מחנה אפרים לא העתיק יותר (ובעז"ה נקווה שבהמשך הדברים נעתיק את המשך הקטע ונבארו), וזל"ק של בעל הדגל מחנה אפרים זי"ע על הפסוק ובני ישראל יוצאים ביד רמה ותרגומו ובני ישראל נפקין בריש גלי, "ע"פ מה שאמר הרה"ק המפורסם מוה"ר ליפא מחמלעניק וע"ד דאיתא באגרת הקודש של אא"ז זללה"ה הנדפס בספה"ק של הרב מפולנאי ע"ה ששאל למשיח אימתי אתי מר, והשיב כשיתגלה תורתך ויפוצו מעינותיך חוצה ע"ש, וזה י"ל שמרומז בפסוק ובני ישראל יוצאים מן הגלות בריש גלי ברי"ש - ר"ת רבי ישראל בעש"ט. גלי - הנה כשיתגלה תורתו ויפוצו מעינותיו אז יפקון מן גלותא והבן" ע"כ דבריו הקדושים.

וא"כ מובן ופשוט שכל מי שביכולתו ללמוד וללמד וכו' את תורת הבעש"ט הק', חובה עליו לעשות זאת תיכף ומיד ככל שביכולתו, מאחר שעתיד משיח צדקינו לשאול מכל אחד מה עשית למען הגאולה כידוע בספרים הקדושים, וא"כ מאחר שמשיח צדקינו בעצמו הודיע כי ביאתו תלויה בהפצת המעיינות חוצה, מובן שזה לא רק סימן אלא בעיקר תביעה שכל אחד ואחד יעשה כל מה שביכולתו להפצת המעינות וממילא לביאת משיח צדקינו אמן.

דברים אלו מובאים בספרי החסידות הרבה פעמים

ועיין בספר דברי שלום להרה"ק מקודינוב זי"ע וזל"ק "וידוע כי משיח צדקינו אמר להבעש"ט כי ביאתו תלוי בהתפרסם תלמודו בעולם, על כן כל מה שנתגלה ספר שע"פ דרך הבעש"ט הוא קירוב לגאולה" עכל"ק. והעתיקו צדיקי הדורות זי"ע בספריהם הק' כמה פעמים, וכך היה פשוט אצל כל הצדיקים תלמידי הבעש"ט זי"ע ותלמידי תלמידיהם, רק אחד המרבה ואחד הממעיט, אבל פשוט שכל תורתם ומעשיהם היו מכוונים ע"ז.

ועיין בספרו של הגה"ק והנורא רבי אליהו מאני זצוק"ל מחברון על תיקון היסוד, שמובא שם על גודל הפגם הידוע שע"י נמסרים רזי התורה לחיצונים ועי"ז מעכב את ביאת משיח צדקינו, וכתב שם "וכידוע ממכתבו של רבינו ישראל בעש"ט זלל"ה ששאל את פי משיח אימתי קאתי מר והשיב לכשיפוצו מעינותיך חוצה".

ועיין בהסכמתו של הגה"ק בעל חלקת יואב זי"ע על ספר הליקוטים בעש"ט עה"ת וזל"ק, וידוע מהמעשה של עליית הבעש"ט שגילו לו שזמן הגאולה יהיה כשיתפרסמו תורותיו ומאמריו בעולם עכל"ק.

תורת הבעש"ט היא מהותה של משיח צדקנו

וכמובן שכל מה שהבאתי כאן אינן אלא כיהודה ועוד לקרא, כי דברי הבעש"ט הקדוש זי"ע אינם צריכים ראיה, ואם הוא בעצמו הביא את דברי משיח צדקינו, וזכינו לאורו של המכתב הקדוש הזה, א"כ פשוט שזה בא לחייב אותנו למען זכותינו ולהחיותינו כהיום הזה שנזכה לאורו של משיח צדקינו הגנוז בתורת הבעש"ט כי ע"י שכרה של מצווה נדע מהותה כידוע מדברי בעל התניא זי"ע, ואם שכרה של הפצת תורת הבעש"ט הוא ביאת המשיח מובן שתורת הבעש"ט מהותה היא מהותו של משיח צדקינו, ותורתו הקדושה, וכידוע מדברי הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשרקאס זצוק"ל שסיפר כי זקינו הרה"ק רבי נחום מטשערנאביל זי"ע אמר ש"אע"ג דכתיב (קהלת א') וזרח השמש ובא השמש דור הולך ודור בא, אמנם הבעש"ט זי"ע לפניו לא היה ואחריו לא יהיה עד ביאת הגואל וכשיבא משיח וועט ער זיין", וכפל הדיבורים האלו ג"פ וועט ער זיין ואמר הרה"ק רבי יעקב ישראל הנ"ל כי היה משמעות מדברי זקינו כי הבעש"ט יהיה משיח.

החיוב ללמוד תורת החסידות לא פחות משאר חלקי התורה ואדרבה

ומכל האמת והדברים האלה יוצא פשוט, שכל אחד ואחד שזכה לידע מתורה זו דהיינו חלק התוה"ק שנתגלה ע"י רבינו הבעש"ט זי"ע מחויב ללמוד את זה לא פחות משאר חלקי התורה, אדרבה היא נשמת התורה ופנימיותה, ובעוד שחלק התוה"ק הנקרא חכמת הקבלה, והיא תורת קוה"ק הרשב"י זי"ע וכפי אשר קבלנוה, אשר הרחיב והעמיק רבינו האר"י הח"י זי"ע אשר נטהר באפר פרה ע"י אליהו ואז נחה עליו רוה"ק להפליא, (כמו' מרבינו החיד"א זי"ע במדבר קדמות), היא ליחידי סגולה הבאים בסוד ה' ליריאיו, אף שגם ע"ז אמר רבינו האר"י הח"י זי"ע שבדורות האלה מצווה לגלות ולפרסם זאת החכמה, מ"מ לאו כל אדם זוכה לכך, אבל תורת החסידות המתאימה להפליא עם חכמת הקבלה, והיא היא חכמה זו כפי אשר באה באתגליא להורות לנו הדרך אשר נלך בה והמעשה אשר יעשון, למלאות רצון בוראינו, בתורתו הקדושה אשר תמציתה נתבאר בפרשת עקב (דברים י) ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, היא בוודאי שווה לכל נפש ומדברת לכל אחד ואחד כפי דרגתו ומעמדו ומצבו הוא.

תורת החסידות היא נצחית 

וכפי הידוע מהרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע (ודב"ז סיפרו הרה"ק רבי יוחנן השני מרחמסטריווקא זי"ע וכן מפי מחותנו נאמן בית רחמסטריווקא, הרה"ח הצדיק המפורסם רבי סענדר אורי [שליט"א] זצ"ל) שפ"א בא לפניו אברך שהתאונן לפניו על פגעי היצה"ר ואין יום שאין "ברכתו" מרובה מחבירו רח"ל שאל אותו הרה"ק האם אתה לומד הספרים הקדושים המעוררים לעבודת השי"ת אמר הן רבי, ושאל אותו הרה"ק איזה ספר למשל אתה לומד, אמר לו חובת הלבבות וראשית חכמה, חזר ושאל אותו הרה"ק האם אתה לומד ספרי חסידות שחברו תלמידי הבעש"ט הק' זי"ע והשיבו בלאו, ואמר לו הרה"ק רבי אהרן זי"ע, א"כ, תדע שכל זמן שלא תלמד ספרי תלמידי הבעש"ט הקדוש לא תוכל להנצל מהיצה"ר, ושאל אותו האברך, ומה חסר לחובת הלבבות והראשית חכמה? וענה לו הרה"ק בוודאי שהחובת הלבבות והראשית חכמה הם קודש קדשים, אבל מקובלני שכל הצדיקים מחברי הספרים דברו בעיקר לדורם, אולם הבעש"ט הק' זי"ע ותלמידיו הקדושים דברו עד ביאת משיח צדקינו.

העצות משתנות לפי הדור אבל תורת החסידות אינה משתנה

ופשוט שאם הפצת מעינות הבעש"ט מביא את ביאת משיח צדקינו, פשוט שהיא התרופה האחרונה עד ביאת משיחנו, וגם בפשטות אפשר להבין מאחר שרוב דברי הצדיקים גדולי התורה והיראה מדברים בעיקר בעצות נגד תחבולות היצה"ר, ומאחר שתחבולות היצה"ר משתנות לפי הדור, ולפי התפתחות הזמן כנראה במוחש בזמננו, וא"כ צריך ג"כ עצות חדשות איך להתחכם נגדו, אבל ספרי תורת הבעש"ט הקדוש זי"ע ותלמידיו הק' מדברים מגדלות השי"ת, ומאופני ההתבוננות איך לבא לאהבתו ית' ויראתו, וכל זה בכל האופנים הגדול לפי גודלו וכו' ובעיקר שהכניסו אש האהבה והיראה בתוך דבריהם הקדושים, ואשו ית' אינו כלה ואינו משתנה, כי אב זקן לנו ית' לא נשתנה ולא ישתנה.

סיכום הטעמים שלימוד תורת החסידות היא חיוב גמור על כל אחד

וא"כ מכל הנ"ל מובן ופשוט, לכל בר דעת שכל אחד ואחד שזכה לדעת מרבינו הבעש"ט הק' זי"ע ותורתו הק' מחויב לקבוע עיתים לתורה קדושה זו, וכל זה מטעמים המובנים לכ"א:

(א) מאז שנתגלתה תורה זו הרי היא ככל חלקי התורה הקדושה שכל אחד ואחד מחויב לקבוע זמן ולהשתדל ללמוד את כל חלקי התורה.

(ב) לא רק שהיא ככל חלקי תורה האחרים, אדרבה היא נשמת התורה ופנימיותה וכל התירוצים שיש על לימוד הקבלה אינם חלים ע"ז כי אחרי שבאה בהבנה ישרה מוסבר בטוב טעם ודעת ע"י רבותינו הק' תלמידי רבינו הבעש"ט הק', מובן שיצא כבר מכלל הנסתרות, אדרבה היא מהנגלות לנו ולבנינו, והיא מורה לנו איך לקיים הרבה ממצוות ה' בתוה"ק כגון אמונת וידיעת ה' (לידע ולהאמין - כלשון החינוך) אהבת ויראת השי"ת וכו', אם כי הוא בנויה על תורת הקבלה ומטרתה להראות את הדרך לעבודת ה' המתאימה ויוצאת מהחכמה הקדושה חכמת הנסתר.

(ג) אם גדולי ישראל מכל עדות ישראל קבעו שצריך ללמוד כל יום שיעור קבוע במוסר וידוע מ"ש הגה"ק בעל החפץ חיים זי"ע, עוד בזמנו שאפילו שבשנים קדמוניות היו כאלו שהתנגדו ללימוד המוסר בגלל שחשבוהו לביטול תורה, וחשבו שאפשר להסתדר גם בלי זה, כי התוה"ק לבד בלי שום פעולה תזכך את האדם, אבל כהיום - אומר החפץ חיים - כולי עלמא מודו שמוכרחים להגיע לידי לימוד המוסר ואי אפשר בלא זה, אם כן מובן שאנו שזכינו לאור עולם אורו של רבינו הבעש"ט הק' זי"ע, בודאי שתורתו מגינה עלינו והיא מאירת עינינו, והיום היא היא התרופה הכי טובה נגד היצה"ר, כמובא לעיל בשם הרה"ק ר"א מטשערנאביל זי"ע כפי אשר קיבל מאבותיו הק' הלא הם אביו הק' המגיד מטשערנאביל זי"ע וזקינו הק' רבינו המאור עינים זי"ע שזכה עוד להתדבק באילנא דחיי רבינו הבעש"ט זי"ע, שספרי רבינו הבעש"ט ותלמידיו הק' הם לדורי דורות עד ביאת משיח, ולכל אדם ובכל זמן ומקום.

ד) והוא העיקר אחרי שרבינו הבעש"ט הק' זי"ע בעצמו הודיענו במכתבו הק' (אשר מי לנו נאמן כרבינו התולדות זי"ע והדגל מחנה אפרים זי"ע שהביאו את המכתב בספה"ק ואישרום ועי"ל באריכות) בשם משיח צדקינו דאימתי קאתי מר לכשיפוצו מעינותיך חוצה א"כ פשוט מזה שזה הוראה בפועל שכל אחד ואחד ילמד בעצמו תורת החסידות, וילמד גם לאחרים עד אשר יפוצו המעיינות גם לעצמו-פנימה וגם חוצה, וזה דיקא יביא את משיח צדקינו ויוציא את השכינה מגלותא ויבנה ביהמ"ק בב"א.

ומובן שכל יום חודש ושנה שעובר ועדיין משיח לא בא, מחייב אותנו כל יום להגביר יותר את הפצת המעינות, ומובן גם שככל שהדור יותר קרוב יותר למשיח המעינות הם יותר באתגליא מחמת שמאיר כבר אורו של משיח צדקינו, וענינה ומהותה של תורת החסידות היא היא מהותה של משיח צדקינו כי משכרה של מצוה נדע מהותה, ואם שכר הפצת החסידות, הוא ביאת משיח, פשוט שמהותה של החסידות הוא ענינו של משיח צדקינו, שענינו היא שאז יראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר והיא מהותה של החסידות.


אתר זה נבנה באמצעות