הסבר לשון אגרת הבעש"ט


יחודים כמותך - בימינו ולכל אחד?

וכעת נחזור ללשון הבעש"ט הק' במכתבו הידוע ששאל את פי משיח אימתי קאתי מר והשיב לו לכשיפוצו מעינותיך חוצה, ויכלו גם הם ליחד יחודים כמותך וכו'.

והנה אם נפרש את הענין כפשוטו, דתשובת משיח צדקינו היתה כפשוטה, דכשהם יוכלו לכוון ולייחד את אותם היחודים כמו הבעש"ט זי"ע אז בא יבא ברינה, א"כ הוא הכן הוא, דמשיח יבא רק כשכל העולם יהיו כמו הבעש"ט זי"ע, אתמהה ומה חידוש חידש משיח ומה סימן נתן, דפשיטא דאם כל העולם יהיה רק כמו אחד מתלמידי תלמידיו, בוודאי יבא משיח (דהיינו שכל העולם יהיה כמו החוזה זי"ע וכדו'). ועוד ומה פירוש שהם יוכלו לייחד יחודים כמותך, היה לו לומר בקצרה דכשהם יהיו כמותך אז אבא בעז"ה.

היחודים נעשים ע"י העבודה

וכדי לבאר זאת צריך להקדים מה ההבדל בין דרך התפילה עפ"י הקבלה ויחודים לבין דרך התפילה עפ"י דרך רבינו הבעש"ט הק' זי"ע, מבואר בספה"ק מאור ושמש שההבדל בין התפילה עפ"י יחודים, שזה דומה למפתח שפותחים השערים ע"י מפתחות דהיינו עפ"י הכווונה השייכת לאותה בקשה ואותה התפילה, אבל תפלה בהתלהבות הוא דומה למי ששובר את השערים ע"י קרדום, עכתו"ד הקדושים, והפירוש הוא כי כשמכוונים כוונות הפירוש הוא, שהמטרה היא ע"י יחודינו פה, במחשבה לייחד את העולמות העליונים, וכמובן שכדי לייחד בפועל צריך האיש המכוון והמייחד להיות בדרגא כזו שהוא למעלה מהעולמות בדרגא כדי שיוכל לייחד אותם, שבדרגא זו היו גדולי המקובלים קדושי עליון יחידי הדורות זי"ע כגון רבינו האר"י והרש"ש זי"ע ושאר גדולי המקובלים, אבל מי שאינו בדרגא כזו איך יוכל להעלות את העולמות והוא למטה מהם.

אבל דרך התפילה של רבינו הבעש"ט הק' זי"ע הוא לייחד את כל היחודים בתוך האדם, כי הרי פירוש הבעש"ט זי"ע "מבשרי אחזה אלוק" והיחודים ע"פ דרך החסידות, הם יחודים בפועל ממש למשל כשמתפלל בדחילו ורחימו גם יחד, מייחד בזה כל היחודים באהבה ויראה, ועל דרך זה ע"י תורת החסידות, יכול כל אחד לפי ערך נפשו לייחדה ולכללה כולה ליחדא ביחודא שלים למהוי אחד באחד ית"ש.

וזה כוונת משיח צדקינו כשיפוצו מעינותיך חוצה, ויוכלו גם הם-המון העם אפילו שנשארים כ"א בדרגתם הם, אפ"ה יוכלו לייחד יחודים כמותך.

לעשות לו דירה בתחתונים

xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

והנה בכוונתי היה להשיב לך על כל פרט ופרט ממכתבך כפי הסדר, אבל על הציטוטים והקבלות והצוואות כבר השבתי תשובה אחת כוללת על כולם שאין להתייחס לזה כלל, ובמקום זה לפתוח את הספרים הקדושים שאותם צדיקים בעצמם חיברו, וכל הדברים הקדושים הכתובים שם בוודאי יצאו מפי קדשם, חלק מכתי"ק ממש וחלק מתלמידיהם הק' אשר כתבו היוצא מפ"ק, וזה מה שכתוב שם וזה מה שדרשו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים, כי אז תצליח ואז תשכיל וטוב לך בעוה"ז ובעוה"ב, (וכבר אמרו חז"ל נבואה שנצרכה לדורות נכתבה ושלא הוצרכה לדורות לא נכתבה וד"ל).

             

אתר זה נבנה באמצעות